Adatkezelési tájékoztató

Tartalomjegyzék

Bevezető. 1

Az Ön adatkezelőjének adatai: 2

A Tanácsadó által igénybe vett adatfeldolgozók. 2

Jelen tájékoztató jogszabályi háttere. 3

A Tájékoztatóban szereplő legfontosabb fogalmak magyarázata. 3

Az adatkezelés alapelvei 4

Adatbiztonsági intézkedések. 5

Az adatokhoz való hozzáférés, az adatok tárolásának módja. 5

A kezelt személyes adatok köre, célja, jogalapja és megőrzésükre vonatkozó határidő. 5

Tanácsadási szerződéssel kapcsolatos adatkezelés. 5

Adatvédelmi Tisztviselői feladatok ellátásával kapcsolatos adatkezelés. 6

Számlázáshoz kapcsolódó adatkezelés. 7

Weboldallal kapcsolatos adatkezelés. 7

Közösségi oldalakkal kapcsolatos adatkezelés. 8

Az adatkezelés során Önt megillető jogok. 9

Jogorvoslati jogok. 11

 

Dr. Kollár Gergő Egyéni Vállalkozó (továbbiakban Tanácsadó), mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

A Tanácsadó kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban, a hatályos nemzeti jogszabályokban és az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. A Tanácsadó elkötelezett a személyes adatok védelmében, továbbá kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A Tanácsadó a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

A tájékoztató célja, hogy rögzítse a Tanácsadó által alkalmazott adatkezelési elveket, továbbá az adatvédelmi politikáját az ajánlatkérők, illetve megbízók adatainak kezelésével, valamint a Tanácsadó által üzemeltetett weboldallal és a látogatók önkéntes hozzájárulásán alapuló, online megkereséseivel kapcsolatban.

Az Ön adatkezelőjének adatai:

Megnevezése:

Dr. Kollár Gergő Egyéni Vállalkozó

Képviselője:

Dr. Kollár Gergő

Központi e-mail címe:

info@drkg.eu

Telefonszáma:

+36 30 756 3499

 

A Tanácsadó által igénybe vett adatfeldolgozók

 

Megnevezése:

Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Központi e-mail címe:

gdpr@tarhely.eu

Telefonszáma:

+36 1 789 2 789

Honlapja:

https://tarhely.eu/

Székhelye:

1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.

Az adatfeldolgozó adatvédelmi nyilatkozatának elérhetősége:

https://tarhely.eu/dokumentumok/adatvedelmi_szabalyzat.pdf

Feldolgozói tevékenysége:

Web- és levelezőtárhely szolgáltatás

Tevékenység rövid ismertetése:

       A webtárhely-szolgáltató a saját szerverén létrehozott, elkerített lemezterületet biztosít, amelyre a Tanácsadó weboldala került feltöltésre.

       A Tanácsadó elektronikus levelezése a szolgáltató által biztosított külső tárhelyen kerül tárolásra, és az ott futó programok működtetik.

 

Megnevezése:

Infocentrum Szoftver Stúdio BT.

Központi e-mail címe:

info@infocentrum.hu

Telefonszáma:


+36 30 916-8888

 

Honlapja:

www.infocentrum.hu

Székhelye:

7400 Kaposvár, Fő u. 70. 3/3

Az adatfeldolgozó adatvédelmi nyilatkozatának elérhetősége:

https://www.infocentrum.hu/adatkezelesi-tajekoztato

Feldolgozói tevékenysége:

Online számlakiállítás

Tevékenység rövid ismertetése:

A Tanácsadó számláit a szolgáltató igénybevétel állítja ki

 

Megnevezése:

Microsoft Magyarország Kft.

Központi kapcsolatfelvételi lehetőség:


https://support.microsoft.com/hu-hu/contactus/

 

Telefonszám:

+36 1 267 4636 / +36 1 437 2800

Honlapja:

https://www.microsoft.com/hu-hu

Székhelye:

1031 Budapest, Graphisoft Park 3. (Záhony u.)

Az adatfeldolgozó adatvédelmi nyilatkozatának elérhetősége:

https://privacy.microsoft.com/hu-hu

Feldolgozói tevékenysége:

Felhőtárhelyszolgáltatás

Tevékenység rövid ismertetése:

A Tanácsadó bizonyos adatokat a Microsoft által biztosított felhőtárhelyen (OneDrive) tárolja.

 

 

Jelen tájékoztató jogszabályi háttere

·         az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),

·         az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: GDPR)

A Tájékoztatóban szereplő legfontosabb fogalmak magyarázata

·         Érintett: a Tanácsadóval kapcsolatba kerülő, vagy kapcsolatba került azon természetes személy, akire vonatkozóan és hozzá kapcsolódóan a Tanácsadó személyes adatokat valamilyen módon kezel. Az Érintett a személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy lehet.

 

·         Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (az Érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

·         Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

 

·         Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

·         Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

·         Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

 

·         Adatfeldolgozás: Adatkezelő által végzett adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétöl, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

 

·         Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

 

·         Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményez.

Az adatkezelés alapelvei

A Tanácsadó jelen tájékoztató hatálya alá tartozó tanácsadási tevékenységének adatkezelései az érintett önkéntes hozzájárulásán, az adatkezelő jogi kötelezettségén vagy jogos érdekén alapulnak, valamint szerződés teljesítéséhez kapcsolódnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében, az érintettek hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják.

A Tanácsadó a személyes adatokat csak a jelen tájékoztatóban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedik túl.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok, vagy hatósági határozatok teszik kötelezővé, melyről külön értesítés kerül kiküldésre.

A Tanácsadó a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag, az azt megadó személy felel.

Adatbiztonsági intézkedések

A Tanácsadó a személyes adatok kezeléséhez, a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adatok, az arra jogosultsággal rendelkezők számára hozzáférhetőek maradjanak, továbbá a hitelességük mindvégig biztosított legyen.

A Tanácsadó az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A Tanácsadó olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Így a munkaállomások erős jelszavakkal és vírusvédelmi szoftverrel védettek, valamint a jogszerűen tárolt adatokról rendszeres időközönként biztonsági mentés készül.

A Tanácsadó az adatkezelés során megőrzi

o   a bizalmasságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

o   a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

o   a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az adatokhoz való hozzáférés, az adatok tárolásának módja

A Tanácsadó a szokásos üzletmenetével kapcsolatban birtokába jutott személyes adatokat nem adja el, nem adja bérbe és semmilyen formában nem bocsájtja rendelkezésére az Önre vonatkozó információkat más cégeknek, illetve magánszemélyeknek.

Az Ön által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag a Tanácsadó férhet hozzá.

A Tanácsadó számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, és az adatfeldolgozóinál találhatók meg.

Tanácsadási szerződéssel kapcsolatos adatkezelés

 A Tanácsadó ügyfelei megbízásait tanácsadási szerződés keretében teljesíti. A szerződés megkötéséhez szükséges a felek azonosítása, valamint a szerződés tárgyának írásbeli rögzítése. Ennek keretében a Tanácsadó kezeli természetes személy ügyfeleinek szerződésben szereplő személyes adatait, továbbá céges partnereinek képviselőinek, valamint kapcsolattartóinak személyes adatait, és cégadatait.

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés érintett kezdeményezésére történő előkészítése és teljesítése (GDPR 6. cikk b) pont) a természetes személy ügyfelek és a céges ügyfelek képviselőinek vonatkozásában. A céges ügyfelek kapcsolattartóinak adatait a Tanácsadó a szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk f) pont) alapján kezeli.

Az adatkezelés célja: A Tanácsadási szerződésben foglaltak teljesítése a Megbízó igényeinek megfelelően.

Személyes adatok köre:

      Személyazonosító és szerződéses adatok (név és aláírás, valamint cégadatok, mint: székhely, adószám, cégjegyzékszám/vállalkozói engedély száma, bankszámlaszám),

      Kapcsolattartásra szolgáló adatok (mint: név, telefonszám, e-mail cím).

Az adatkezelés időtartama:

      A személyazonosító és szerződéses adatok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény által megállapított 5 éves elévülési idő lejártáig kerülnek tárolásra.

      A kapcsolattartói adatok a kapcsolattartásra okot adó szerződés megszűnésekor vagy a kapcsolattartási igény megszűnésekor törlésre kerülnek

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatok megadásának elmaradása nem teszi lehetővé az Ön azonosítását, így a szerződés nem köthető meg, illetve nem teljesíthető.

Adatvédelmi Tisztviselői feladatok ellátásával kapcsolatos adatkezelés

Külsős Tisztviselőként a szerződéskötéshez szükséges adatokon túl szükség van a feladat ellátáshoz egyéb személyes adatok kezelésére.

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk b) pont).

Az adatkezelés célja: Az Adatvédelmi Tisztviselői feladatok teljesítése a Megbízó igényeinek és a jogszabályi előírásoknak megfelelő szolgáltatás nyújtása.

Személyes adatok köre:

      Az együttműködéshez szükséges dolgozói adatok (mint: név, telefonszám, e-mail cím, beosztás),

      Incidensek kezeléséhez szükséges adatok (mint: az incidens körülményeivel [dátum, leírása, következményei] és az érintettekkel kapcsolatos adatok, a vizsgálatokkal kapcsolatos adatok [érintettek és adattípusok száma, valamint fajtái]),

      Kérelmekhez és panaszokhoz szükséges adatok (mint: kérelmező/panaszos személyazonosító adatai [neve, címe, telefonszáma, e-mail címe] és a megkeresésben szereplő egyéb adatok [kérelem/panasz tárgya, érintetti jog, dátuma, forrása]).

      Szervezeten belüli adatvédelmi tárgyú tanácsadás /oktatás /tréning /állásfoglalás kialakításához szükséges adatok (érintett neve, telefonszáma és/vagy e-mail címe, megkeresés tárgyát képező ügy részletei)

Az adatkezelés időtartama: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény által megállapított 5 éves elévülési idő lejártáig kerülnek tárolásra.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatok megadásának elmaradása nem teszi lehetővé az érintettek azonosítását, a Tisztviselői feladatok ellátását, a panaszok, kérelmek és incidensek értékelését.

Számlázáshoz kapcsolódó adatkezelés

A számviteli törvény formai követelményeinek megfelelő számla kiállításához szükséges lehet az ügyfelek személyes adatait kezelni.

Az adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk c) pont)

Az adatkezelés célja: Jogszabályi előírásoknak megfelelő számla kiállítása.

Személyes adatok köre: Név, lakcím/székhely, adószám.

Az adatkezelés időtartama: 8 (+2 töredék) év a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1)-(2) bekezdései alapján.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Számlakiállítás lehetősége nélkül a Tanácsadó elzárkózik a szerződéskötéstől.

Weboldallal kapcsolatos adatkezelés

Személyre szóló kommunikációval kapcsolatos adatkezelések

Amennyiben Ön elektronikus úton keresi meg a Tanácsadót (pl.: telefonon, e-mailben), elengedhetetlen, hogy a Tanácsadó az adatait a válaszadáshoz szükséges mértékben kezelje.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatfelvétel jogalapja az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk a) pont), ezt követően az adatok tárolása a Tanácsadó jogos érdeke (GDPR 6. cikk f) pont) alapján történhet. A Tanácsadó jogos érdeke a későbbi kapcsolattartást, valamint a Tanácsadó vagy más jogainak jövőbeni védelmét alapozhatja meg, egyéb adatkezelésnek jogalapja nem lehet.

Az adatkezelés célja: Amennyiben Ön elektronikus kapcsolatfelvételt kezdeményez, a Tanácsadó rögzíti az e-mail címét, valamint a nevét, telefonos megkeresés esetén pedig a nevét és telefonszámát. A Tanácsadónak ezeket a válaszadáshoz szükséges mértékben és időtartamban kezelnie kell. Ezáltal lehetséges az Ön azonosítása, továbbá a személyre szabott és az elvárásainak megfelelő válasz megadása.

Személyes adatok köre:

          Online megkeresés esetén: név és e-mail cím

          Telefonos megkeresés esetén: név és telefonszám

Az adatkezelés időtartama: A Tanácsadó az Ön fent megjelölt személyes adatait elsősorban a kapcsolattartás érdekében kezeli. Ennek megfelelően adatait az Ön által küldött üzenet esetén, a hozzájárulásának visszavonásáig tárolja, kivéve, ha jövőbeni kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdeke a személyes adat további kezelését indokolja, akkor ezen jogos érdek fennállásáig kezeli.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatok megadásának elmaradása nem teszi lehetővé az Ön azonosítását és az esetleges kapcsolatfelvételt, így a megkeresésre a Tanácsadónak nem áll módjában válaszolni.

Beépülő modulok és PlugIn-ek

A Tanácsadó weboldalán közösségi beépülő modulok, valamint egyéb harmadik féltől származó PlugIn-ok működnek.

LinkedIn

Szolgáltató

LinkedIn Corporation.

Célja, működése

LinkedIn widgetek elérést biztosítanak a LinkedIn szociális hálójához

A kezelt személyes adatok

Böngészéssel kapcsolatos adatok; mint IP cím, böngésző és operációs rendszer típusa, a Tanácsadó weboldalának URL címe

Adatkezelési tájékoztatója

https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy / https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

 

Az oldalon elhelyezett LinkedIn ikonra kattintva a böngésző a Tanácsadó saját hivatalos LinkedIn oldalára navigálja Önt.

Jelen tájékoztatóban foglalt adatvédelmi irányelvek irányadóak a közösségi oldalakon történő adatkezelésekre is.

Közösségi oldalakkal kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk a) pont), amelyet a Tanácsadó bármely elérhetőségén visszavonhatja.

Az adatkezelés célja: A Tanácsadó online kapcsolatfelvételi lehetőség, hírekhez való hozzászólás, véleménynyilvánítás biztosítása céljából üzemeltetett  közösségi hivatalos oldalának (LinkedIn) működtetése.

Személyes adatok köre: Név, valamint azon adatok, melyeket Ön a Tanácsadó közösségi oldalán önmagáról közzétesz.

Az adatkezelés időtartama: Legkésőbb az adatfelvételtől (pl.: üzenet írása) számított 5 éves elévülési időn belül az adatok törlésre kerülnek. 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatszolgáltatás elmaradásának nincs előrelátható következménye.

A Tanácsadó közösségi oldalának látogatói adataiból nem készít adatbázist, azokat a megadott céltól eltérő célra nem használja fel.

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a GDPR előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

o   a hozzájárulás visszavonásának joga;

o   személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés;

o   helyesbítéshez való jog;

o   adatkezelés korlátozása;

o   törléshez való jog;

o   tiltakozáshoz való jog;

o   adathordozhatósághoz való jog.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint a Tanácsadónak Önnel szükségszerűen kommunikálnia kell, ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet a Tanácsadó egyébként is kezel Önről).

Az adatkezeléssel kapcsolatos kéréseket és panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg a Tanácsadó.

A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat a Tanácsadó rendszereiből az Ön adatait visszaállíthatatlanul törli.

A személyes adatokhoz való hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy a Tanácsadótól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és a következő információkról a Tanácsadó tájékoztassa:

o   az adatkezelés céljai;

o   az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;

o   információ azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a Tanácsadó közölte vagy közölni fogja;

o   a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

o   az Ön azon joga, hogy kérelmezheti a Tanácsadótól az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

o   a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

o   ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

o   az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben, az alkalmazott logikáról és arra vonatkozóan érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén a Tanácsadó méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést a Tanácsadó úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően, választása szerint személyes átvétel útján, emailben vagy postai úton juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat.

Kérem, hogy kérelmében jelölje meg, hogy mely személyes adatokhoz kér hozzáférést.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Tanácsadó késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Tanácsadó korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

o   Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Tanácsadó ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra;

o   az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból, ezért nem az adatok törlését kéri, hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

o   a Tanácsadónak már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

o   Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de a Tanácsadó jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy a Tanácsadó jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A Tanácsadó az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja Önt.

Törléshez – elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy a Tanácsadó indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

o   a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Tanácsadó gyűjtötte vagy más módon kezelte;

o   Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

o   Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,

o   a személyes adatokat a Tanácsadó jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert,

o   a személyes adatokat a Tanácsadó által alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha a Tanácsadó bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével, köteles megtenni az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve a technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges az alábbiak valamelyikéhez:

o   a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

o   a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése érdekében;

o   jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Tanácsadó a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos érdekek indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon, az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok, a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje a Tanácsadótól, hogy az Öntől gyűjtött adatokat, az Ön által megjelölt formátumban bocsássa az Ön rendelkezésére. Ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

Ön a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Az eljárás különös szabályait az Infotv. 22. §-a tartalmazza. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Törvényszék előtt is megindítható. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, az adatkezelés korlátozására, az adatok törlésére, az automatizált döntéshozatallal hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezheti.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni arra vonatkozóan, hogy a személyes adatai kezelésével összefüggésben jogsérelem következett be, vagy ennek közvetlen veszélye fennáll az alábbi elérhetőségeken:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

 

Valamely eljárás megkezdése előtt érdemes a Tanácsadónak elküldeni a panaszt, a probléma gyors és hatékony orvoslása érdekében.

 

Bármely kérdésével, továbbá kérelmek, panaszok vagy incidensek bejelentésével forduljon bizalommal a Tanácsadóhoz az alábbi elérhetőségeken:

                       

E-mail: info@drkg.eu                                                                      Telefon: + 36 30 756 3499

 

 .